پل نصر اصفهان

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی نصر ناژوان اصفهان

مکان پروژه
اصفهان

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۱

کارفرما
مدیریت ساماندهی ناژوان- صفه شهرداری اصفهان