پارک زمرد

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی پارک زمرد

مکان پروژه
تهران

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۶

کارفرما
سازمان زیباسازی شهر تهران