پارک رومی

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی پارک رومی

مکان پروژه
تهران

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۴

کارفرما
سازمان زیباسازی شهر تهران

error: Content is protected !!