هتل نارنجستان مازندران

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی هتل نارنجستان محمود آباد

مکان پروژه
مازندران

تاریخ اتمام پروژه
1383

کارفرما
شرکت نارنجستان زیبای شمال

error: Content is protected !!