هتل نارنجستان مازندران

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی و نورپردازی مجتمع هتل نارنجستان خزر

مکان پروژه
محمودآباد-مازندران

تاریخ اتمام پروژه
1383

کارفرما
شرکت نارنجستان زیبای شمال