پل تاریخی مارنان

پُل مارنان: این پل در اصل ماربین نام داشته‌است که خود ماربین دیگرگون شده «مهربین» از فرهنگ اوستایی است و چون قرنها قبل از ظهور زرتشت معبد مهرپرستان بر فراز کوهچه آتشگاه از تمام روستاهای اطراف آن مشاهده می‌شده است، نام این بلوک هم مهربین بوده که با تصحیف این نام در زبان پهلوی ساسانی به «ماربین» در دوره ساسانیان و به دنبال آن در طول مدت ۱۵ قرن تاریخ اسلامی ایران پیوسته با همین نام شناخته شده‌است. پل مزبور اکنون دارای هفده دهانه است ولی در پیش بیش از این دهانه داشته است. ثبت تاریخی این پل در مراحل گردش اداری است.

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی پل تاریخی مارنان

مکان پروژه
اصفهان

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۱

کارفرما
شهرداری منطقه ۱ اصفهان

error: Content is protected !!