سرزمین موجهای آبی

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی و نورپردازی سرزمین موجهای آبی

مکان پروژه
مشهد

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۵

کارفرما
شرکت سرزمین موجهای آبی