دانشگاه شهرکرد

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی سردر اصلی ورودی دانشگاه شهرکرد

مکان پروژه
چهارمحال و بختیاری

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۹۶

کارفرما
دانشگاه دولتی شهرکرد