طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی بلوارهای دریا و هتل داریوش، پلاژ ورزشهای آبی

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی بلوارهای دریا و هتل داریوش، پلاژ ورزشهای آبی

مکان پروژه
جزیره کیش

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۵

کارفرما
سازمان منطقه آزاد کیش