جزیره ناژوان

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی جزیره ناژوان

مکان پروژه
اصفهان

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۱

کارفرما
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان

error: Content is protected !!