برنامه های تحقیقاتی

-پروژه تحقیق و بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم های کاهش نور لامپهای HID در روشنایی معابر شهر اصفهان

( شورای تحقیقات برق - کمیته مرکزی تحقیقات برق منطقه اصفهان)

-پروژه بررسی و تحقیق در مورد لامپهای کم مصرف پربازده در تامین روشنایی

(شرکت برق منطقه ای اصفهان- دفتر بازرسی و کنترل کیفیت تجهیزات)

شرکت مهندسی روشنایی شید