میدان مرکزی رشت

  • نوع پروژه: بنا وفضاهای شهری جدید
  • نام پروژه: میدان مرکزی رشت
  • مکان پروژه: استان گیلان
  • تاریخ پروژه: 94