میدان مشق تهران

  • نوع پروژه: بنا وفضاهای شهری جدید
  • نام پروژه: میدان مشق تهران
  • مکان پروژه: استان تهران
  • تاریخ پروژه: 94