مرکز خرید روشا

 

 

  • نوع پروژه: بنا وفضاهای شهری جدید
  • نام پروژه: مرکز خرید روشا
  • مکان پروژه: استان تهران
  • تاریخ پروژه: 94