مصلی بزرگ اصفهان

  

  • نوع پروژه: بنا وفضاهای شهری جدید
  • نام پروژه: مصلی بزرگ اصفهان
  • مکان پروژه: استان اصفهان
  • تاریخ پروژه: 94