باغ ارم، شیراز ، 1392
باغ بهشت ،تهران ،1395(تامین تجهیزات)
نمای بیرونی برج میلاد، تهران، 1386
وزارت امور خارجه، تهران،1384
مرکزخرید روشا، تهران،1394
تئاتر شهر،تهران ، 1393
میدان مشق ،تهران ، 1394
باغ بهشت ،تهران،1395
مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب ،تهران ،1395
مصلی بزرگ اصفهان ،1394
میدان مرکزی رشت ،1394

محصولات