چاپ مقاله نقش سایه سار در مجله ی معمار

نورپردازی باغ ارم

مجله ی معمار شماره ی 85،صفحه100